Beverage

Komasa Yuzushu

Komasa Yuzushu

sizeBottle x 500ml / Bottle x 1.8L

Alc : 10%


Using selected citron "Yuzu" from Kagoshima prefecture in Japan. "Komasa Yuzu Shu" is a shochu based Yuzu liqueur which is refreshing & delicately sweetened.
Fruit Liquer (Only same category)

Shirayuki Yuzu Shuwari

Shirayuki Yuzu Shuwari

Midori Liqueur

Midori Liqueur

Koi Shiso Liquer

Koi Shiso Liquer

Komasa Sumomoshu

Komasa Sumomoshuproducts

contact us

mail form

Kirei Japanese Food Supply Pte. Ltd
13 Jalan Kilang Singapore 159413
Tel: +65 6779 2128
Fax: +65 6779 6471
Email: kirei@kireifood.com.sg

friends of kirei